Lệ phí cấp CCCD gắn chip: được giảm trước 1-7, ai được miễn?

Theo Thông tư 112/2020 của Bộ Tài chính, lệ phí cấp CCCD gắn chip được giảm 50% từ 1-1 đến hết 30-6-2021 do COVID-19. Từ 1-7, mức lệ phí này sẽ trở lại như cũ.

Made with Visme Infographic Maker

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *