Đời sống

Đệ tam pháp chủ hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thích Phổ Tuệ viên tịch.

Đại Trưởng lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ viên tịch lúc 3 giờ 22 phút ngày 21/10 tại Hà Nội. Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ là Đức Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nguyên Phó Chủ tịch