pinetrees

Học phí trăm triệu của các cậu ấm cô chiêu nhà sao Việt

𝐊𝐢ế𝐦 đượ𝐜 𝐭𝐢ề𝐧 𝐭ỷ 𝐭ừ 𝐜ô𝐧𝐠 𝐯𝐢ệ𝐜 𝐠𝐢ả𝐢 𝐭𝐫í 𝐧ê𝐧 𝐬𝐚𝐨 𝐕𝐢ệ𝐭 𝐜ũ𝐧𝐠 𝐤𝐡ô𝐧𝐠 𝐧𝐠ạ𝐢 𝐜𝐡𝐢 𝐡à𝐧𝐠 𝐭𝐫ă𝐦 𝐭𝐫𝐢ệ𝐮 đồ𝐧𝐠 𝐦ỗ𝐢 𝐧ă𝐦 𝐜𝐡𝐨 𝐯𝐢ệ𝐜 𝐡ọ𝐜 𝐜ủ𝐚 𝐜𝐨𝐧 𝐜á𝐢. Sinh ra là con của người nổi tiếng, các “cậu ấm cô chiêu” từ nhỏ đã được