Tin nóng

Đà Nẵng ban hành quy định tiêu chuẩn bổ nhiệm chức danh công chức lãnh đạo, quản lý

phuong-lan-ttxvn-vietnam

-

20/11/2022

Xem bài viết

DNVN – Từ ngày 25/11, Quyết định số 22/2022/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng ban hành Quy định về tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan hành chính thuộc UBND TP Đà Nẵng quản lý bắt đầu có hiệu lực thi hành.

Theo Quyết định 22/2022/QĐ-UBND, việc ban hành Quy định tiêu chuẩn đối với các chức danh công chức lãnh đạo, quản lý tại các sở, ban, ngành, chi cục, ban thuộc sở, ban, ngành và UBND quận, huyện, phường thuộc UBND TP Đà Nẵng quản lý nhằm làm cơ sở cho việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại. Đồng thời có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trong quy hoạch nhằm đáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý theo quy định.

Trung tâm Hành chính TP Đà Nẵng

Trung tâm Hành chính TP Đà Nẵng.

Công chức được đề nghị bổ nhiệm lần đầu giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý hoặc đề nghị bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cao hơn thì tuổi bổ nhiệm phải còn đủ 5 năm công tác tính từ khi thực hiện quy trình bổ nhiệm; trường hợp đặc biệt báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Công chức được đề nghị bổ nhiệm vào chức vụ lãnh đạo, quản lý mà thời hạn mỗi lần bổ nhiệm dưới 5 năm theo quy định của pháp luật chuyên ngành và của cơ quan có thẩm quyền thì tuổi bổ nhiệm phải đủ một nhiệm kỳ. Công chức được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ mới tương đường hoặc thấp hơn chức vụ đang giữ thì không tính tuổi bổ nhiệm.

Công chức được bổ nhiệm từ nguồn nhân sự tại chỗ phải được quy hoạch vào chức danh bổ nhiệm hoặc được quy hoạch chức danh tương đương trở lên. Đối với nhân sự từ nguồn ở bên ngoài phải được quy hoạch chức danh tương đương trở lên. Trường hợp cơ quan, tổ chức mới thành lập chưa thực hiện việc phê duyệt quy hoạch thì do cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Công chức được bổ nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý phải nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành và các văn bản khác có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. Nắm vững kiến thức pháp luật và nghiệp vụ quản lý. Có kiến thức khoa học về tổ chức quản lý, chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác.

Có năng lực thu thập, phân tích, xử lý thông tin và dự báo tình hình để đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, khả thi. Có năng lực thực tiễn, nắm chắc tình hình thực tế; có khả năng nghiên cứu, đề xuất, tham mưu xây dựng, ban hành văn bản; có năng lực quản lý, điều hành, chỉ đạo tổ chức thực hiện công việc; có khả năng đoàn kết, tập hợp, phát huy trí tuệ, sức mạnh của tập thể để xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh, được đồng nghiệp tin tưởng, tín nhiệm.

Có hồ sơ, lý lịch cá nhân, bản kê khai tài sản, thu nhập đầy đủ, rõ ràng và được cơ quan chức năng có thẩm quyền thẩm định, xác minh; không thuộc các trường hợp bị cấm đảm nhiệm chức vụ theo quy định; không đang trong thời hạn xử lý kỷ luật, không trong thời gian thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật.

Có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ và chức trách được giao; có kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức trong 3 năm liên tục gần nhất tình đến thời điểm bổ nhiệm đạt mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Đảm bảo tiêu chuẩn chính trị (lịch sử chính trị và chính trị hiện nay) theo kết luận của cấp ủy có thẩm quyền.

Hải Châu